FIRSTER Help Center

โทรศัพท์:

โทร 02-677-8799
ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 18.00 น. (ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

อีเมล:

อีเมล: [email protected]
เราจะตอบกลับอีเมลคุณโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกและความล่าช้าที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดและจ้ดโปรโมชั่นพิเศษ

ข้อความ:

FIRSTER BEAUTY
Facebook Page: FIRSTER BEAUTY
Line Official: @firsterbeauty

FIRSTER LIFESTYLE
Facebook Page: FIRSTER LIFESTYLE
Line Official: @firsterlifestyle

ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 18.00 น. (ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ที่อยู่:

คิงเพาเวอร์คลิก
เลขที่ 108 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400