FIRSTER Help Center

นโยบายการคืนสินค้า
เงื่อนไขการรับคืนสินค้า

1. FIRSTER รับประกันความพึงพอใจและยินดีรับคืนสินค้าภายใน 14 วัน กรณีนี้ยกเว้นสินค้าหมวดอิเล็กทรอนิกและแก็ดเจ็ทซึ่งจะมีการรับประกัน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า จนถึงวันที่มีการจัดส่งสินค้ากลับบริษัทฯ

2. สินค้าที่ถูกจัดจำหน่ายโดยผู้ผลิตหรือเจ้าของแบรนด์ การรับประกันจะอยู่ภายใต้การรับประกันจากผู้ผลิตหรือเจ้าของแบรนด์ ลูกค้าจะต้องทำการเคลมสินค้ากับผู้ผลิตหรือเจ้าของแบรนด์โดยตรง โดยเงื่อนไขจะเป็นไปตามที่ผู้ผลิตหรือเจ้าของแบรนด์กำหนด ภายในระยะเวลาการรับประกันตามหมวดสินค้า (7 วัน หรือ 14 วัน)

3. สินค้าอิเล็กทรอนิกส์และแก็ดเจ็ท ที่มีการรับประกันการใช้งาน การ์ดหน่วยความจำ หรือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และแก็ดเจ็ทที่ผ่านการใช้งานแล้ว การรับประกันจะถูกดำเนินการโดยผู้ผลิตสินค้าตามที่มีระบุไว้ที่หน้าเว็บไซต์ หรือที่ระบุกับตัวสินค้า

4. สินค้าที่สั่งซื้อจากช่องทางออนไลน์ ระยะเวลาตรวจสอบสินค้าที่ถูกส่งคืนของบริษัทฯ ภายใน 7 วันทำการ
– การเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่ถูกจัดจำหน่ายโดยผู้ผลิตหรือเจ้าของแบรนด์ผ่านทางออนไลน์ สินค้าจะถูกนำส่งไปยังผู้ผลิตหรือเจ้าของแบรนด์เพื่อตรวจสอบ ระยะเวลาการดำเนินการประมาณ 45 วันทำการ

5. กรณีการขอคืนสินค้าบางรายการในคำสั่งซื้อใดๆ ซึ่งคำสั่งซื้อนั้นมีการใช้ส่วนลด และเป็นผลต่อเงื่อนไขของส่วนลดของรายการคำสั่งซื้อนั้นๆ อาจทำให้คุณไม่ได้รับส่วนลด หรืออาจทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี

6. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืน และค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆไม่สามารถขอคืนได้

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์รับเปลี่ยน/ คืนสินค้าเฉพาะกรณีต่อไปนี้
– สินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ โดยความเสียหายต้องพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากกระบวนการผลิตสินค้า หรือระหว่างการจัดส่ง
– สินค้าหมดอายุจากผู้ผลิต
– สินค้าไม่ถูกต้องตามที่ระบุบนหน้าเว็บไซต์
– สินค้าไม่ตรงตามคำสั่งซื้อ
– สินค้าหรือส่วนประกอบไม่ครบตามที่ระบุไว้ในบรรจุภัณฑ์
– สินค้าที่ไม่เข้าเงื่อนไขสินค้างดรับเปลี่ยน/ คืน

สินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่สามารถเปลี่ยน/ คืนสินค้าได้ จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดดังนี้
1. สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพใหม่สมบูรณ์ ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย และไม่ผ่านการใช้งาน
2. กล่องบรรจุภัณฑ์อยู่ในสภาพเดียวกันกับที่บริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ
3. สินค้าและอุปกรณ์ภายในกล่องบรรจุครบถ้วน รวมถึงของแถม (หากมี) จะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก
4. ป้ายราคา ป้ายยี่ห้อสินค้า ป้ายสติ๊กเกอร์บาร์โค้ด (สคบ: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค) ยังคงอยู่ครบ ไม่ถูกตัดหรือดึงออก

หมายเหตุ :
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบสินค้าร่วมกับบริษัทฯ ผู้ผลิตสินค้า ตามภายใต้เงื่อนไขที่ระบุข้างต้น ก่อนพิจารณาดำเนินการรับปลี่ยน หรือคืนสินค้าทุกครั้ง
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในทุกกรณี ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ผู้ผลิตสินค้าระบุในรายละเอียดสินค้าบนหน้าเว็บไซต์
3. ระยะเวลาการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่บริษัทฯ ผู้ผลิตสินค้าระบุในรายละเอียดสินค้าบนหน้าเว็บไซต์
4. กรณีที่มีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งคำตัดสินของ บริษัทฯ จะถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขการพิจารณาการรับเปลี่ยน/คืนสินค้า

1. กล่องที่ใช้บรรจุสินค้าชำรุดเสียหาย
– กล่องที่ใช้บรรจุสินค้ามีร่องรอยเสียหาย ไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์
– กล่องที่ใช้บรรจุสินค้าและกล่องสินค้าด้านในจะต้องไม่มีการเปิด
– สินค้าด้านในต้องไม่มีการแกะหรือร่องรอยการใช้งาน
– สินค้า อุปกรณ์ในกล่องรวมถึงของแถมและใบรับประกัน ต้องอยู่ครบ
– ป้ายราคาสินค้าของ FIRSTER รวมถึงป้ายของแบรนด์สินค้าเอง ต้องไม่มีการแกะ หรือตัด หรือทำให้หลุดออกจากตัวสินค้า

2. สินค้าผิด/ไม่ถูกต้องตรงตามหน้าเว็บไซต์
– บรรจุภัณฑ์ของสินค้าเช่น พลาสติกหุ้มกล่อง หรือ สติกเกอร์ที่ใช้ปิดกล่องสินค้า ต้องไม่ถูกแกะ ตัดหรือ เปิด หรือมีร่องรอยของการทำให้ไม่อยู่ในสภาพเหมือนใหม่
– บรรจุภัณฑ์ของสินค้าและตัวสินค้าต้องไม่มีความชำรุดเสียหาย
– สินค้า อุปกรณ์ในกล่องรวมถึงของแถมและใบรับประกัน ต้องไม่ถูกแกะ ตัด เปิด เขียนข้อความ หรือมีร่องรอยของการทำให้ไม่อยู่ในสภาพเหมือนใหม่
– ป้ายราคาสินค้าของ FIRSTER รวมถึงป้ายของแบรนด์สินค้าเอง ต้องไม่มีการแกะ หรือตัด หรือทำให้หลุดออกจากตัวสินค้า

3. ตัวสินค้า/อุปกรณ์เสีย โดยไม่ได้เกิดจากการใช้งานผิดประเภท
– สินค้า อุปกรณ์ในกล่อง ของแถมและ กล่องบรรจุสินค้า ยังคงอยู่ครบถ้วน
– ป้ายราคาสินค้า FIRSTER รวมถึงป้ายของแบรนด์สินค้า ต้องอยู่ครบ”

4. สินค้าผิดขนาด เช่น รองเท้า เสื้อผ้า (ยกเว้นสินค้าที่อยู่ในหมวดไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้าด้านล่าง)
– สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเหมือนใหม่ ไม่มีร่องรอยของการใช้งานหรือผ่านการทำความสะอาด
– บรรจุภัณฑ์ของสินค้าต้องไม่มีความชำรุดเสียหาย
– สินค้า อุปกรณ์ในกล่องรวมถึงของแถมและใบรับประกัน จะต้องมีครบถ้วน และไม่ผ่านการใช้งาน
– ป้ายราคาสินค้าของ FIRSTER รวมถึงป้ายของแบรนด์สินค้า ต้องไม่มีการแกะ ตัด หรือทำให้หลุดออกจากตัวสินค้า

5. ได้รับสินค้าไม่ครบ
– สินค้า อุปกรณ์ในกล่อง ของแถม ใบรับประกัน และกล่องบรรจุสินค้า ยังคงอยู่ครบถ้วน
– ป้ายราคาสินค้าของ FIRSTER รวมถึงป้ายของแบรนด์สินค้ายังมีครบ

6. เปลี่ยนใจ/ไม่ต้องการแล้ว (ยกเว้นสินค้าที่อยู่ในหมวดไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้าด้านล่าง)
– บรรจุภัณฑ์ของสินค้าเช่น พลาสติกหุ้มกล่อง สติกเกอร์ที่ใช้ปิดกล่องสินค้า ต้องไม่ถูกแกะ ตัดหรือ เปิด หรือมีร่องรอยของการทำให้ไม่อยู่ในสภาพเหมือนใหม่
– ตัวสินค้า กล่อง อุปกรณ์ภายในกล่องสินค้าและใบรับประกัน จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์
– สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเหมือนใหม่ ไม่มีร่องรอยของการใช้งาน
– บรรจุภัณฑ์ของสินค้าต้องไม่มีความชำรุดเสียหาย
– สินค้า อุปกรณ์ในกล่องรวมถึงของแถมและใบรับประกัน ต้องไม่ถูกแกะ ตัดหรือเปิด หรือมีร่องรอยของการทำให้ไม่อยู่ในสภาพเหมือนใหม่ โดยต้องส่งคืนทั้งหมด
– ป้ายราคาสินค้าของ FIRSTER รวมถึงป้ายของแบรนด์สินค้าเอง ต้องไม่มีการแกะ หรือตัด หรือทำให้หลุดออกจากตัวสินค้า
– กลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และแก็ดเจ็ต หากมีการเปิดบรรจุภัณฑ์แล้ว ไม่รับคืนสินค้า

7. ขั้นตอนการปฏิบัติในการแจ้งเปลี่ยน คืนหรือเคลมสินค้า

FIRSTER ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นมา ณ ที่นี้ คุณสามารถแจ้งความประสงค์การเปลี่ยน คืนหรือเคลมสินค้าได้ตามเงื่อนไข โดยมีขั้นตอนดังนี้

เตรียมรูปถ่าย หรือคลิปวิดีโอ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเคลมสินค้าให้ครบถ้วน

 

จากนั้นแนบไฟล์รูป หรือคลิปวิดีโอ ตามที่ระบุข้างต้น พร้อมหมายเลขคำสั่งซื้อ และรายละเอียดสินค้าที่พบปัญหา เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการ มาที่ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ อีเมล [email protected] หรือโทร. 02-677-8799 หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม

สินค้าที่ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนเงินได้

สินค้าทุกหมวด :

– สินค้าที่สิ้นสุดระยะเวลา 14 วันหลังจากได้รับสินค้า หรือตามระยะเวลาที่ทางบริษัทฯ ผู้ผลิตสินค้าระบุ
– สินค้าที่อยู่ภายใต้การรับประกันจากบริษัทฯ ผู้ผลิตสินค้า กรุณาติดต่อเพื่อแจ้งปัญหากับผู้ผลิตสินค้าได้โดยตรง
– สินค้าที่หมายเลขสินค้าหรือรหัสถูกแกะออก – สินค้าที่บริษัทฯ ผู้ผลิตสินค้าระบุเงื่อนไขไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในทุกกรณี
– สินค้าที่ชำรุดหรือเสียหายอันเกิดจากการใช้งานผิดประเภท

อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องใช้ไฟฟ้า :

สินค้าที่มีการรับประกันการใช้งานจากบริษัทฯ ผู้ผลิตสินค้า, การ์ดหน่วยความจำ หรือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการใช้งาน

สื่อบันเทิง, เกมส์และดนตรี :

หนังสือวารสาร/จุลสาร, หนังสือพิมพ์, นิตยสารและวารสาร แผ่น DVD, VCD, วีดีโอเกมส์, โปรแกรมหรือผลิตภัณฑ์ที่มีความคล้ายคลึงกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์, วารสารอิเล็กทรอนิกส์, คูปองอิเล็กทรอนิกส์, คูปอง

สินค้าแฟชั่น :

– ชุดชั้นใน, ชุดเด็ก และถุงเท้า
– เครื่องประดับ (นาฬิกาและเครื่องเพชรพลอย, อัญมณี), แว่นตา

สุขภาพและความงาม :

น้ำหอม, เครื่องสำอาง, สกินแคร์, อุปกรณ์แต่งหน้า, สินค้าอโรมา, ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เช่น เจลทำความสะอาด, แฮนด์ครีม, หน้ากากอนามัย, ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย, อาหารเสริม, ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก, ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม, ผลิตภัณฑ์ตกแต่งทรงผม

กีฬา :

เครื่องออกกำลังกาย, เก้าอี้นวด, จักรยาน, ชุดชั้นใน, ถุงเท้า, ชุดว่ายน้ำ, หมวกจักรยาน

สินค้าลดราคาพิเศษและของแถม :

สินค้าที่เข้าร่วมโปรโมชั่น Flash sale, สินค้าราคาพิเศษ, Clearance sale และสินค้าที่เป็นของแถมทั้งหมด

กรณีอื่นๆ :

– กรณีที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการสั่งซื้อสินค้า ผิดสี, ผิดรุ่น, ผิดประเภท ฯลฯ
– กรณีที่เกิดขึ้นจากการซ่อมแซม หรือดัดแปลงสินค้าด้วยตนเอง
– กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต รวมถึง Gift Voucher ต่างๆ ทุกกรณี
– กรณีที่เกิดขึ้นจากความต้องการใส่ส่วนลดเพิ่มเติม หรือลืมใส่ส่วนลด, คูปองต่างๆ
– กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนใจของผู้สั่งซื้อสินค้าทุกกรณี
– กรณีที่ลูกค้าซื้อในรูปแบบขายส่งหรือตัวแทนจำหน่าย
– กรณีที่ทำธุรกรรมที่กระทำโดยทุจริตและไม่ถูกต้อง ทั้งการกระทำด้วยตนเองหรือเครื่องมืออัตโนมัติ

*ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

การคืนเงิน
นโยบายการคืนเงิน

บริษัทฯ ขอแจ้งนโยบายการคืนเงินเพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ ดังนี้
– บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้

กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า :
– ชำระเงินผ่าน ”บัตรเครดิต/ บัตรเดบิต” ของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย บริษัทฯ จะส่งเรื่องขอคืนเงินไปยังธนาคาร โดยการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร ตามปกติแล้วผู้ถือบัตรจะได้รับเงินคืนในรอบบิลถัดไป ซึ่งบัตรเครดิตและบัตรเดบิตจะใช้ระยะเวลาในการคืนเงินตั้งแต่ 30-45 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งยืนยันจากทางฝ่ายบริการลูกค้า
– ชำระเงินผ่าน “พร้อมเพย์” ของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย บริษัทฯ จะดำเนินการโอนเงินไปยังธนาคารเจ้าของบัญชี โดยใช้ระยะเวลาในการคืนเงินภายใน 21 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งยืนยันจากทางฝ่ายบริการลูกค้า
สำหรับการโอนเงินคืนเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาส่งเอกสารดังนี้
1. หน้าบัญชีธนาคารของผู้ซื้อเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
2. สำเนาบัตรประชาชนเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

– (เร็วๆ นี้) การคืนเงินของรูปแบบการผ่อนชำระ หลังจากได้รับการยืนยันคืนเงินจากฝ่ายบริการลูกค้า เจ้าหน้าที่จะประสานงานส่งเรื่องขอคืนเงินไปยังธนาคารผู้ถือบัตร ซึ่งระยะเวลาการดำเนินการภายใน 30-45 วันทำการ จะได้รับเงินคืนในรอบบิลถัดไป โดยระยะเวลาการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร 

กรณีที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย (System Error) ที่อาจเกิดขึ้น :
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นโยบายการคืนคะแนน FIRSTER POINT

– คะแนน FIRSTER POINT ที่ใช้ในคำสั่งซื้อที่มีการคืนเงิน บริษัทฯ จะทำการคืนคะแนน FIRSTER POINT เข้าบัญชีหลังจากทำการคืนสินค้า หรือยกเลิกคำสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์
– คะแนน FIRSTER POINT ที่ได้รับจากคำสั่งซื้อที่มีการคืนเงิน บริษัทฯ จะทำการเรียกคืนคะแนน FIRSTER POINT ที่ได้รับทั้งหมดจากบัญชี กรณีมีการใช้คะแนน FIRSTER POINT บางส่วน หรือไม่เพียงพอต่อการเรียกคืน บริษัทฯ จะทำการเรียกคืนคะแนน FIRSTER POINT กับคำสั่งซื้อในครั้งถัดไปจนครบจำนวน

นโยบายการคืนคะแนน FIRSTER POINT

– คะแนน FIRSTER POINT ที่ใช้ในคำสั่งซื้อที่มีการคืนเงิน บริษัทฯ จะทำการคืนคะแนน FIRSTER POINT เข้าบัญชีหลังจากทำการคืนสินค้า หรือยกเลิกคำสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์
– คะแนน FIRSTER POINT ที่ได้รับจากคำสั่งซื้อที่มีการคืนเงิน บริษัทฯ จะทำการเรียกคืนคะแนน FIRSTER POINT ที่ได้รับทั้งหมดจากบัญชี กรณีมีการใช้คะแนน FIRSTER POINT บางส่วน หรือไม่เพียงพอต่อการเรียกคืน ทางบริษัทฯ จะขอเรียกเก็บเป็นจำนวนเงินเท่ากับ คะแนน FIRSTER POINT ที่ไม่เพียงพอต่อการเรียกคืน

ใครรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้าคืน

กรณีเปลี่ยนสินค้าในสภาพที่สมบูรณ์ 100% ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า ตามเงื่อนไขการคืนสินค้าที่ทาง FIRSTER กำหนดข้างต้น

หากซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถคืนสินค้าผ่านช่องทางใดบ้าง

สามารถติดต่อได้ทั้งที่สาขาและช่องทางออนไลน์ ตามเงื่อนไขการคืนสินค้าที่ทาง FIRSTER กำหนดข้างต้น

สามารถทดลองสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ ผ่านช่องทางออนไลน์ได้หรือไม่

FIRSTER ไม่มีนโยบายทดลองสินค้าก่อนสั่งซื้อ นโยบายการคืน-การเปลี่ยนสินค้า สามารถอ่านเพิ่มเติม คลิกที่นี่ การคืนและการเปลี่ยนสินค้าทั้งหมดได้รับการตรวจสอบโดย FIRSTER โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

หมายเหตุ การเปลี่ยนหรือคืนสินค้าทุกครั้ง จะได้รับการพิจารณาจาก FIRSTER ก่อนเท่านั้น และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้น