FIRSTER Help Center

นโยบายการคืนสินค้า
เงื่อนไขการรับคืนสินค้า

1. FIRSTER ยินดีรับคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า สำหรับสินค้าที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

2. กรณีคืนสินค้ากับบริษัทฯ ผู้ผลิตสินค้าหรือเจ้าของแบรนด์สินค้าโดยตรง เงื่อนไขและระยะเวลาในการคืนสินค้า จะเป็นไปตามที่บริษัทฯ ผู้ผลิตสินค้าหรือเจ้าของแบรนด์สินค้านั้นๆ กำหนด อาทิ
– สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ แก็ดเจ็ต รวมถึงการ์ดหน่วยความจำ หรือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และแก็ดเจ็ตที่ผ่านการใช้งานแล้ว
– สินค้าที่จัดจำหน่ายและจัดส่งโดยบริษัทฯ ผู้ผลิตสินค้าหรือเจ้าของแบรนด์สินค้าที่มีรับประกันการใช้งาน ทั้งนี้ เงื่อนไขการรับประกันสินค้าและการดำเนินการต่าง ๆ จะเป็นไปตามที่บริษัทฯ ผู้ผลิตสินค้าหรือเจ้าของแบรนด์สินค้ากำหนดไว้บนหน้าเว็บไซต์ สินค้าและใบรับประกันสินค้า

3. กรณีคืนสินค้าที่สั่งซื้อจากช่องทางออนไลน์ หรือหน้าร้านสาขาสยามสแควร์และสาขาคิง เพาเวอร์ มหานคร มาที่ FIRSTER หากสินค้าดังกล่าวจัดจำหน่ายโดยบริษัทฯ ผู้ผลิตสินค้าหรือเจ้าของแบรนด์สินค้า ทางบริษัทฯ ผู้ผลิตสินค้าหรือเจ้าของแบรนด์สินค้าจะตรวจสอบสินค้าเพื่อพิจารณารับคืนสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยระยะเวลาการพิจารณารวมถึงการแจ้งผลการพิจารณาไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับคืนสินค้า

4. กรณีคืนสินค้าบางรายการในคำสั่งซื้อที่ใช้ร่วมกับส่วนลด อาจทำให้คุณไม่ได้รับส่วนลดนั้น หรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อกำหนดของส่วนลดนั้นๆ

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้าและค่าธรรมเนียมสำหรับบริการอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นทุกกรณี

การซื้อสินค้า FIRSTER ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือหน้าร้านสาขาสยามสแควร์ และสาขาคิง เพาเวอร์ มหานคร
คุณสามารถติดต่อขอคืนสินค้า FIRSTER ได้ทุกช่องทางบริการของเรา ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับเปลี่ยน/คืนสินค้า ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

กรณีเลือกคืนสินค้าผ่านทางร้านค้าสาขา มีเงื่อนไขดังนี้
1. กรณีสินค้าชำรุดเสียหายจากบริษัทฯ ผู้ผลิตสินค้าหรือการขนส่ง สามารถส่งคืนสินค้าได้ที่ร้านค้าสาขาด้วยตนเอง โดยคุณจะได้รับสินค้าชิ้นใหม่หรือได้รับเงินคืน ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด และการพิจารณาของเจ้าหน้าที่หน้าร้าน
*กรณีเปลี่ยนสินค้า สามารถเปลี่ยนสินค้าในมูลค่าที่เทียบเท่าหรือน้อยกว่ามูลค่าสินค้าเดิม
2. กรณีสินค้าไม่ตรงตามความต้องการหรือความคาดหวัง สามารถส่งคืนสินค้าได้ที่ร้านค้าสาขาด้วยตนเอง เมื่อผ่านการพิจารณาคืนสินค้าจากเจ้าหน้าที่หน้าร้านภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ และแบรนด์ผู้ผลิตสินค้ากำหนดแล้ว คุณจะสามารถเลือกซื้อสินค้าชิ้นใหม่ได้ตามปกติ ทั้งนี้ราคาของสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับนโยบายการส่งเสริมการขาย ณ เวลานั้น ๆ ของแต่ละสาขา และอาจทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโดยขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี

กรณีเลือกคืนสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ มีเงื่อนไขดังนี้
1. กรณีสินค้าชำรุดเสียหายจากบริษัทฯ ผู้ผลิตสินค้าหรือการขนส่ง ทางบริษัทฯ จะดำเนินการประสานงานเข้ารับคืนสินค้า เพื่อดำเนินการต่อ โดยคุณจะได้รับสินค้าชิ้นใหม่หรือได้รับเงินคืน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาเป็นกรณีไป
2. กรณีสินค้าไม่ตรงตามความต้องการหรือความคาดหวัง สามารถส่งคืนสินค้าได้ด้วยตนเอง เมื่อคลังสินค้าบริษัทฯ พิจารณาตรวจรับและอนุมัติรับคืนสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว จึงจะดำเนินการคืนเงินในลำดับถัดไป

หมายเหตุ
การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าเป็นไปตามนโยบายส่งเสริมการขายที่บริษัทฯ และผู้ผลิตสินค้ากำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการพิจารณาการรับเปลี่ยน/คืนสินค้า

สินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
กรุณาแนบคลิปวิดีโอ ขณะเปิดบรรจุภัณฑ์และสินค้าภายในกล่องเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา หากไม่มีคลิปวิดีโอดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/ คืนสินค้าทุกกรณี

สาเหตุการคืนสินค้า สินค้าและบรรจุภัณฑ์คงอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมขาย
(สินค้าที่มีพลาสติกห่อหุ้ม/ สติกเกอร์ไม่ผ่านการแกะ เปิด หรือฉีกขาด)
สินค้าอยู่ในสภาพใหม่
(สินค้าที่ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน)
สินค้าครบถ้วน
(สินค้าที่มีอุปกรณ์เสริมต่างๆ ของแถม คู่มือ ใบรับประกัน และกล่องบรรจุภัณฑ์)
สินค้าที่มีป้ายแบรนด์คงอยู่ในสภาพสมบูรณ์
(สินค้าที่ป้ายสินค้าไม่ผ่านการตัด ดึง หรือลอกออก)
กล่องบรรจุภัณฑ์สินค้า/ กล่องที่ใช้ในการจัดส่งสินค้าเกิดการชำรุด เสียหาย
สินค้าที่ได้รับไม่ถูกต้อง หรือไม่ตรงกับหน้าเว็บไซต์
สินค้า/ อุปกรณ์ ชำรุดหรือมีตำหนิ ที่เกิดจากบริษัทฯ ผู้ผลิตและไม่ได้เกิดจากการใช้งานผิดประเภท
กรณีสินค้าชำรุด เสียหายจากบริษัทฯ ผู้ผลิต บรรจุภัณฑ์ที่ส่งคืนต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ฉีกขาดในบริเวณอื่นๆ ที่ไม่ใช่ ฝา หรือ จุดเปิดกล่องบรรจุภัณฑ์
สินค้าผิดขนาด เช่น รองเท้า เครื่องแต่งกาย (ยกเว้น สินค้าในหมวดหมู่ที่ไม่รับเปลี่ยน/คืน)
สินค้าที่ได้รับไม่ครบ
สินค้าไม่ตรงตามความต้องการ หรือไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง (ยกเว้น สินค้าในหมวดหมู่ที่ไม่รับเปลี่ยน/คืน)

1. กล่องที่ใช้บรรจุสินค้าชำรุดเสียหาย
– กล่องที่ใช้บรรจุสินค้ามีร่องรอยเสียหาย ไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์
– กล่องที่ใช้บรรจุสินค้าและกล่องสินค้าด้านในจะต้องไม่มีการเปิด
– สินค้าด้านในต้องไม่มีการแกะหรือร่องรอยการใช้งาน
– สินค้า อุปกรณ์ในกล่องรวมถึงของแถมและใบรับประกัน ต้องอยู่ครบ
– ป้ายราคาสินค้าของ FIRSTER รวมถึงป้ายของแบรนด์สินค้าเอง ต้องไม่มีการแกะ หรือตัด หรือทำให้หลุดออกจากตัวสินค้า

2. สินค้าผิด/ไม่ถูกต้องตรงตามหน้าเว็บไซต์
– บรรจุภัณฑ์ของสินค้าเช่น พลาสติกหุ้มกล่อง หรือ สติกเกอร์ที่ใช้ปิดกล่องสินค้า ต้องไม่ถูกแกะ ตัดหรือ เปิด หรือมีร่องรอยของการทำให้ไม่อยู่ในสภาพเหมือนใหม่
– บรรจุภัณฑ์ของสินค้าและตัวสินค้าต้องไม่มีความชำรุดเสียหาย
– สินค้า อุปกรณ์ในกล่องรวมถึงของแถมและใบรับประกัน ต้องไม่ถูกแกะ ตัด เปิด เขียนข้อความ หรือมีร่องรอยของการทำให้ไม่อยู่ในสภาพเหมือนใหม่
– ป้ายราคาสินค้าของ FIRSTER รวมถึงป้ายของแบรนด์สินค้าเอง ต้องไม่มีการแกะ หรือตัด หรือทำให้หลุดออกจากตัวสินค้า

3. ตัวสินค้า/อุปกรณ์เสีย โดยไม่ได้เกิดจากการใช้งานผิดประเภท
– สินค้า อุปกรณ์ในกล่อง ของแถมและ กล่องบรรจุสินค้า ยังคงอยู่ครบถ้วน
– ป้ายราคาสินค้า FIRSTER รวมถึงป้ายของแบรนด์สินค้า ต้องอยู่ครบ”

4. สินค้าผิดขนาด เช่น รองเท้า เสื้อผ้า (ยกเว้นสินค้าที่อยู่ในหมวดไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้าด้านล่าง)
– สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเหมือนใหม่ ไม่มีร่องรอยของการใช้งานหรือผ่านการทำความสะอาด
– บรรจุภัณฑ์ของสินค้าต้องไม่มีความชำรุดเสียหาย
– สินค้า อุปกรณ์ในกล่องรวมถึงของแถมและใบรับประกัน จะต้องมีครบถ้วน และไม่ผ่านการใช้งาน
– ป้ายราคาสินค้าของ FIRSTER รวมถึงป้ายของแบรนด์สินค้า ต้องไม่มีการแกะ ตัด หรือทำให้หลุดออกจากตัวสินค้า

5. ได้รับสินค้าไม่ครบ
– สินค้า อุปกรณ์ในกล่อง ของแถม ใบรับประกัน และกล่องบรรจุสินค้า ยังคงอยู่ครบถ้วน
– ป้ายราคาสินค้าของ FIRSTER รวมถึงป้ายของแบรนด์สินค้ายังมีครบ

6. เปลี่ยนใจ/ไม่ต้องการแล้ว (ยกเว้นสินค้าที่อยู่ในหมวดไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้าด้านล่าง)
– บรรจุภัณฑ์ของสินค้าเช่น พลาสติกหุ้มกล่อง สติกเกอร์ที่ใช้ปิดกล่องสินค้า ต้องไม่ถูกแกะ ตัดหรือ เปิด หรือมีร่องรอยของการทำให้ไม่อยู่ในสภาพเหมือนใหม่
– ตัวสินค้า กล่อง อุปกรณ์ภายในกล่องสินค้าและใบรับประกัน จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์
– สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเหมือนใหม่ ไม่มีร่องรอยของการใช้งาน
– บรรจุภัณฑ์ของสินค้าต้องไม่มีความชำรุดเสียหาย
– สินค้า อุปกรณ์ในกล่องรวมถึงของแถมและใบรับประกัน ต้องไม่ถูกแกะ ตัดหรือเปิด หรือมีร่องรอยของการทำให้ไม่อยู่ในสภาพเหมือนใหม่ โดยต้องส่งคืนทั้งหมด
– ป้ายราคาสินค้าของ FIRSTER รวมถึงป้ายของแบรนด์สินค้าเอง ต้องไม่มีการแกะ หรือตัด หรือทำให้หลุดออกจากตัวสินค้า
– กลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และแก็ดเจ็ต หากมีการเปิดบรรจุภัณฑ์แล้ว ไม่รับคืนสินค้า

สินค้าหมวด อิเล็กทรอนิกส์และแก็ดเจ็ต
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์รับประกันสินค้าหมวด อิเล็กทรอนิกส์และแก็ดเจ็ต เฉพาะกรณีสินค้าที่ได้รับความเสียหายหรือมีตำหนิที่ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานได้ อันเนื่องมาจากกระบวนการผลิตหรือการขนส่งสินค้าเท่านั้น
(กรณีสินค้าเสียหายจากอุบัติเหตุ หรือการใช้งานผิดวิธี/ผิดประเภทจากผู้ใช้งาน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนคืนทุกกรณี)
2. ปัญหาจากตัวสินค้าและการใช้งาน จะต้องดำเนินการส่งเรื่องแจ้งปัญหาและตรวจสอบสินค้ากับบริษัทฯ ผู้ผลิตสินค้าหรือเจ้าของแบรนด์สินค้า เพื่อพิจารณารับเปลี่ยนหรือเคลมสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนด
– กรณีสินค้ามีปัญหาภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า คุณสามารถติดต่อแจ้งเปลี่ยนหรือคืนสินค้าผ่านทาง FIRSTER ได้ โดย ต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติรับเปลี่ยน หรือคืนสินค้าตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ผู้ผลิตสินค้าหรือเจ้าของแบรนด์สินค้านั้นๆ กำหนดไว้แล้วเท่านั้น
– กรณีสินค้ามีปัญหาหลังจาก 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า คุณสามารถติดต่อแจ้งเปลี่ยนหรือคืนสินค้ากับทางบริษัทฯ ผู้ผลิตสินค้าหรือเจ้าของแบรนด์สินค้านั้นๆ ได้โดยตรง
– บริษัทฯ ผู้ผลิตสินค้าหรือเจ้าของแบรนด์สินค้าจะใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับคืนสินค้า
3. การเปลี่ยนหรือคืนสินค้าทุกกรณี จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากบริษัทฯ ผู้ผลิตสินค้าหรือเจ้าของแบรนด์สินค้าเท่านั้น

ขั้นตอนการปฏิบัติในการแจ้งเปลี่ยน คืนหรือเคลมสินค้า

FIRSTER ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นมา ณ ที่นี้ คุณสามารถแจ้งความประสงค์การเปลี่ยน คืนหรือเคลมสินค้าได้ตามเงื่อนไข โดยมีขั้นตอนดังนี้

เตรียมรูปถ่าย หรือคลิปวิดีโอ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเคลมสินค้าให้ครบถ้วน

 

จากนั้นแนบไฟล์รูป หรือคลิปวิดีโอ ตามที่ระบุข้างต้น พร้อมหมายเลขคำสั่งซื้อ และรายละเอียดสินค้าที่พบปัญหา เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินการ มาที่ฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ อีเมล [email protected] หรือโทร. 02-677-8799 หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม

สินค้าที่ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนเงินได้

สินค้าทุกหมวด :

– สินค้าที่สิ้นสุดระยะเวลา 7 วันหลังจากได้รับสินค้า หรือตามระยะเวลาที่ทางบริษัทฯ ผู้ผลิตสินค้าระบุ
– สินค้าที่อยู่ภายใต้การรับประกันจากบริษัทฯ ผู้ผลิตสินค้า กรุณาติดต่อเพื่อแจ้งปัญหากับผู้ผลิตสินค้าได้โดยตรง
– สินค้าที่หมายเลขสินค้าหรือรหัสถูกแกะออก – สินค้าที่บริษัทฯ ผู้ผลิตสินค้าระบุเงื่อนไขไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในทุกกรณี
– สินค้าที่ชำรุดหรือเสียหายอันเกิดจากการใช้งานผิดประเภท
– สินค้าที่มีความเสียหายหรือได้รับความเสียหาย อันเนื่องมาจากบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมจากการส่งคืนสินค้าของลูกค้า

อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องใช้ไฟฟ้า :

สินค้าที่มีการรับประกันการใช้งานจากบริษัทฯ ผู้ผลิตสินค้า, การ์ดหน่วยความจำ หรือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการใช้งาน

สื่อบันเทิง, เกมส์และดนตรี :

หนังสือวารสาร/จุลสาร, หนังสือพิมพ์, นิตยสารและวารสาร แผ่น DVD, VCD, วีดีโอเกมส์, โปรแกรมหรือผลิตภัณฑ์ที่มีความคล้ายคลึงกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์, วารสารอิเล็กทรอนิกส์, คูปองอิเล็กทรอนิกส์, คูปอง

สินค้าแฟชั่น :

– ชุดชั้นใน, ชุดเด็ก และถุงเท้า
– เครื่องประดับ (นาฬิกาและเครื่องเพชรพลอย, อัญมณี), แว่นตา

สุขภาพและความงาม :

– น้ำหอม, เครื่องสำอาง, สกินแคร์, อุปกรณ์แต่งหน้า, สินค้าอโรมา, ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เช่น เจลทำความสะอาด, แฮนด์ครีม, หน้ากากอนามัย, ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย, อาหารเสริม, ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก, ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม, ผลิตภัณฑ์ตกแต่งทรงผม

กีฬา :

เครื่องออกกำลังกาย, เก้าอี้นวด, จักรยาน, ชุดชั้นใน, ถุงเท้า, ชุดว่ายน้ำ, หมวกจักรยาน

สินค้าลดราคาพิเศษและของแถม :

สินค้าที่เข้าร่วมโปรโมชั่น Flash sale, สินค้าราคาพิเศษ, Clearance sale และสินค้าที่เป็นของแถมทั้งหมด

กรณีอื่นๆ :

– กรณีที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการสั่งซื้อสินค้า ผิดสี, ผิดรุ่น, ผิดประเภท ฯลฯ
– กรณีที่เกิดขึ้นจากการซ่อมแซม หรือดัดแปลงสินค้าด้วยตนเอง
– กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต รวมถึง Gift Voucher ต่างๆ ทุกกรณี
– กรณีที่เกิดขึ้นจากความต้องการใส่ส่วนลดเพิ่มเติม หรือลืมใส่ส่วนลด, คูปองต่างๆ
– กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนใจของผู้สั่งซื้อสินค้าทุกกรณี
– กรณีที่ลูกค้าซื้อในรูปแบบขายส่งหรือตัวแทนจำหน่าย
– กรณีที่ทำธุรกรรมที่กระทำโดยทุจริตและไม่ถูกต้อง ทั้งการกระทำด้วยตนเองหรือเครื่องมืออัตโนมัติ

*ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

การคืนเงิน
นโยบายการคืนเงิน

บริษัทฯ ขอแจ้งนโยบายการคืนเงินเพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ ดังนี้
– บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้

กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า :
– ชำระเงินผ่าน ”บัตรเครดิต/ บัตรเดบิต” ของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย บริษัทฯ จะส่งเรื่องขอคืนเงินไปยังธนาคาร โดยการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร ตามปกติแล้วผู้ถือบัตรจะได้รับเงินคืนในรอบบิลถัดไป ซึ่งบัตรเครดิตและบัตรเดบิตจะใช้ระยะเวลาในการคืนเงินตั้งแต่ 30-45 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งยืนยันจากทางฝ่ายบริการลูกค้า
– ชำระเงินผ่าน “พร้อมเพย์” ของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย บริษัทฯ จะดำเนินการโอนเงินไปยังธนาคารเจ้าของบัญชี โดยใช้ระยะเวลาในการคืนเงินภายใน 21 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งยืนยันจากทางฝ่ายบริการลูกค้า
สำหรับการโอนเงินคืนเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาส่งเอกสารดังนี้
1. หน้าบัญชีธนาคารของผู้ซื้อเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
2. สำเนาบัตรประชาชนเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

– (เร็วๆ นี้) การคืนเงินของรูปแบบการผ่อนชำระ หลังจากได้รับการยืนยันคืนเงินจากฝ่ายบริการลูกค้า เจ้าหน้าที่จะประสานงานส่งเรื่องขอคืนเงินไปยังธนาคารผู้ถือบัตร ซึ่งระยะเวลาการดำเนินการภายใน 30-45 วันทำการ จะได้รับเงินคืนในรอบบิลถัดไป โดยระยะเวลาการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร 

กรณีที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย (System Error) ที่อาจเกิดขึ้น :
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นโยบายการคืนคะแนน FIRSTER POINT

– คะแนน FIRSTER POINT ที่ใช้ในคำสั่งซื้อที่มีการคืนเงิน บริษัทฯ จะทำการคืนคะแนน FIRSTER POINT เข้าบัญชีหลังจากทำการคืนสินค้า หรือยกเลิกคำสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์
– คะแนน FIRSTER POINT ที่ได้รับจากคำสั่งซื้อที่มีการคืนเงิน บริษัทฯ จะทำการเรียกคืนคะแนน FIRSTER POINT ที่ได้รับทั้งหมดจากบัญชี กรณีมีการใช้คะแนน FIRSTER POINT บางส่วน หรือไม่เพียงพอต่อการเรียกคืน บริษัทฯ จะทำการเรียกคืนคะแนน FIRSTER POINT กับคำสั่งซื้อในครั้งถัดไปจนครบจำนวน

นโยบายการคืนคะแนน FIRSTER POINT

– คะแนน FIRSTER POINT ที่ใช้ในคำสั่งซื้อที่มีการคืนเงิน บริษัทฯ จะทำการคืนคะแนน FIRSTER POINT เข้าบัญชีหลังจากทำการคืนสินค้า หรือยกเลิกคำสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์
– คะแนน FIRSTER POINT ที่ได้รับจากคำสั่งซื้อที่มีการคืนเงิน บริษัทฯ จะทำการเรียกคืนคะแนน FIRSTER POINT ที่ได้รับทั้งหมดจากบัญชี กรณีมีการใช้คะแนน FIRSTER POINT บางส่วน หรือไม่เพียงพอต่อการเรียกคืน ทางบริษัทฯ จะขอเรียกเก็บเป็นจำนวนเงินเท่ากับ คะแนน FIRSTER POINT ที่ไม่เพียงพอต่อการเรียกคืน

ใครรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้าคืน

กรณีเปลี่ยนสินค้าในสภาพที่สมบูรณ์ 100% ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า ตามเงื่อนไขการคืนสินค้าที่ทาง FIRSTER กำหนดข้างต้น

หากซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถคืนสินค้าผ่านช่องทางใดบ้าง

สามารถติดต่อได้ทั้งที่สาขาและช่องทางออนไลน์ ตามเงื่อนไขการคืนสินค้าที่ทาง FIRSTER กำหนดข้างต้น

สามารถทดลองสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ ผ่านช่องทางออนไลน์ได้หรือไม่

FIRSTER ไม่มีนโยบายทดลองสินค้าก่อนสั่งซื้อ นโยบายการคืน-การเปลี่ยนสินค้า สามารถอ่านเพิ่มเติม คลิกที่นี่ การคืนและการเปลี่ยนสินค้าทั้งหมดได้รับการตรวจสอบโดย FIRSTER โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

หมายเหตุ การเปลี่ยนหรือคืนสินค้าทุกครั้ง จะได้รับการพิจารณาจาก FIRSTER ก่อนเท่านั้น และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้น